DANH SÁCH LỊCH ĐĂNG KÝ CẮT ĐIỆN tuần thứ 3 - năm 2017 ĐÃ ĐƯỢC ĐIỀU ĐỘ DUYỆT
Thời gian làm việc: In        
Thời gian: Đơn vị: Nội dung:     
STT ĐỐI TƯỢNG CẮT ĐIỆN THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐIỀU KIỆN CẦN CÓ ĐƠN VỊ
THỰC HIỆN
bắt đầu kết thúc
ngày giờ ngày giờ
1   Tách Đường dây 220kV 271 Hoà Bình – 272 Nho Quan (271 A100 - 272 T500NQ); MC 272 T500NQ
20/11 04h00 22/11 16h00   Xử lý khoảng cách pha - đất khoảng néo 76-81 và 81-98; TNĐK   TĐ DZ; MC   TTĐ HB, TTĐ NB; DV1
2   Tách dz 273 E26.5- NMTĐ Tuyên Quang 20/11 05h00 20/11 17h00   Thay cách điện VT67 (sự cố 10/7)   TĐ DZ   TTĐ ĐB3, TTĐ TB2
3   Tách MC + ĐZ 171 E22.4
20/11 06h00 21/11 17h00   Kết hợp TNĐK,  VSCN   TĐ MC, ĐZ   TTĐ ĐB3, DV1
4   Tách lần lượt C19, C29 T500QN 20/11 06h00 20/11 17h00   Đảm bảo khoảng cách an toàn lắp DCL 134-9, 234-9   TĐ TC   T500QN
5   Tách DZ+MC 171 E22.4 20/11 06h00 22/11 14h00   Kết hợp TNĐK TU. TI   TĐ MC, DZ   Dv1, E22.4
6  

Dùng MC 100 thay lần lượt MC 172, 174, 176, 180 E23.1

20/11 07h00 20/11 20h00   Thử ĐK và kết nối các rơ le về máy tính gateway, nghiệm thu END to END hệ thống SCADA; TNĐK   TĐ MC  

B thi công, E23.1, DV1

7   Dùng MC 100 thay lần lượt MC 171, 172, 173, 174 T500ĐA
20/11 07h00 20/11 20h00   Kiểm tra mang tải ngăn 100 theo đúng thiết kế   TĐ MC   TTĐ HN, AMB
8   Tách TC C11 E3.7; MC 112 E3.7 20/11 12h00 20/11 17h00   Xử lý phát nhiệt ghíp DCL112-1 pha B lên thanh cái C11 Tđđ/Tdd = 83/37 độ C, dòng 342A; Bảo dưỡng DCL 112-1; Vệ sinh công nghiệp thiết bị; TNĐK   TĐ TC, MC   E3.7; TTĐ NB, DV1
9  

Tách TC C12 E3.7; MC 112 E3.7; Tách MC + ĐZ 173 E3.7

(Điều độ B3 đã đồng ý cho cắt ĐZ 173 E3.7 từ 22h ngày 20/11 đến 05h  ngày 21/11)

20/11 22h00 21/11 05h00  

- Xử lý phát nhiệt ghíp DCL112-2 pha C lên thanh cái C12 Tđđ/Tdd = 56/37 độ C, dòng 342A.

- Xử lý phát nhiệt ghíp lèo phân đoạn thanh cái C12 từ ngăn lộ 173 sang ngăn lộ 174 pha C Tđđ/Tdd = 66/35 độ C.

- Bảo dưỡng DCL 112-2, 173-2, 173-7

- Thí nghiệm định kỳ TU, TI lộ 173

- Vệ sinh công nghiệp thiết bị
  TĐ TC, MC, ĐZ   E3.7, DV1, TTĐ NB
10   Cắt điện MC 101 E2.1 20/11 22h30 21/11 07h00   - Thay rơ le lật mạch điên áp bằng rơ le chốt trạng thái.
- TNĐK BD 101.
  Đóng tiếp địa 2 phía MC 101.   ĐB2, DV1.
11   Tách DZ 271 E5.8 - 272 T500QN, mở máy cắt 02 đầu 21/11 05h00 21/11 17h00   Sửa chữa đường dây, TNĐK thiết bị 02 đầu trạm; Nâng cấp firmware F21 ngăn 271 E5.8   TĐ DZ ,MC   TTĐ ĐB1, DV1
12   (A1 (ĐĐMB) báo hoãn) Tách ĐZ 271, 272 E3.7 - 272 E3.20 (Nam Định - Trực Ninh) (Tách liên tục) 21/11 05h00 21/12 16h00   Ban AMB Thi công tháo dỡ (cột, dây dẫn, dây chống sét, cáp quang) ĐZ hiện hữu và thi công lắp đựng cột, kéo rải dây dẫn, dây chống sét, cáp quang cho ĐZ (đoạn từ T220 Nam Định đến VT75)   TĐ ĐZ   TTĐ NB, AMB
13   Tách lần lượt C11, C12 T500QN 21/11 06h00 21/11 17h00   Đảm bảo khoảng cách an toàn lắp DCL 134-1, 134-2   TĐ TC   T500QN
14   Tách MBA AT1, 231, 131, 200, C29 E20.3
Dùng 200 thay 231 (17h- 18h)
21/11 06h00 21/11 17h00   Đấu lèo 231-9 lên C29, thí nghiệm liên động, kiểm tra mang tải khi dùng 200 thay   TĐ MBA, TC   AMB, E20.3
15   Dùng MC 100 lần lượt thay MC 171, MC 172, 173 E9.10 (NGHI SƠN 220KV) 21/11 07h00 21/11 20h00   Nghiệm thu điều khiển SCADA từ A1 ngăn lộ 171, 172, 173; TNĐK   TĐ MC   B thi công; TTĐ TH, DV1
16   Đóng điện thanh cái C29 E2.1 21/11 07h00 21/11 08h00   Đóng điện định kỳ thiết bị 03 tháng.   Thiết bị đủ điều kiện đóng điện.   E2.1
17  

Tách MC 100 E23.1

21/11 13h00 22/11 17h00   Thử ĐK và kết nối các rơ le về máy tính gateway, nghiệm thu END to END hệ thống SCADA; TNĐK   TĐ MC  

B thi công, DV1, E23.1

18   Tách TC C32, MC 332, 374 E1.4 (HÀ ĐÔNG 220KV) 21/11 21h00 22/11 08h00   Thay DCL 374-2;  hoàn thiện SCADA; Kết hợp TNĐK   TĐ TC, MC   TTĐ HN, DV1
19  

Tách TBN 101, MC 101 E23.1

21/11 22h30 22/11 07h00   hử ĐK và kết nối các rơ le về máy tính gateway, nghiệm thu END to END hệ thống SCADA; TNĐK   TĐ MC  

B thi công, DV1,  E23.1

20   Tách  ĐZ  274 E15.10 - 271 A15.0; MC 274 E15.10 (Chờ A1) 22/11 05h00 22/11 16h00   TNĐK TU 274, xử lý khiếm khuyết TU 274, VSCN ĐZ   TĐ DZ, MC   TTĐNA; DV1
21   Tách DZ 272 E5.8 - 273 T500QN, mở máy cắt 02 đầu 22/11 05h00 22/11 17h00   Sửa chữa đường dây, TNĐK thiết bị 02 đầu trạm   TĐ DZ ,MC   TTĐ ĐB1, Dv1
22   Tách lần lượt C21, C22 T500QN 22/11 06h00 22/11 17h00   Đảm bảo khoảng cách an toàn lắp DCL 234-1, 234-2   TĐ TC   T500QN
23   Đóng điện lần lượt thanh cái C19, C29 E2.9 22/11 07h00 22/11 09h00   Đóng điện định kỳ thiết bị 03 tháng.   Thiết bị đủ điều kiện đóng điện.   E2.9
24   Tách lần lượt C11, MC 100 E2.1 22/11 07h00 22/11 16h00   TNĐK TU thanh cái, TI ngăn 100   TĐ TC   DV1
25   Dùng MC 100 lần lượt thay MC 174, 175, 176 E9.10 (NGHI SƠN 220KV) 22/11 07h00 22/11 20h00   Nghiệm thu điều khiển SCADA từ A1 ngăn lộ 174, 175, 176; TNĐK   TĐ MC   B thi công, TTĐ TH, DV1
26   Tách lần lượt C11, C12 E4.4 22/11 07h00 22/11 16h00   TNĐK TU thanh cái   TĐ TC   DV1
27  

Tách TC C46, MC 436, 416 E1.4 (22h00 - 07h00); MC 470, 472, 474, 476, 478, 480, 482, 416 E1.4 (22h00 - 15h00)

22/11 23h00 23/11 15h00   Đấu nối mạch đo lường, điều khiển và Test Point to point các ngăn lộ thuộc thanh cái C46 đến hệ thống RTU tại trạm; Test End to End tín hiệu SCADA các ngăn lộ thuộc C46 lên trung tâm điều độ B1. Kết hợp TNĐK   TĐ TC, MC   TTĐ HN, DV1
28   Tách ĐZ 271 T500NQ - 272 TĐ Trung Sơn (A9.36); MC 271 T500NQ
23/11 04h00 25/11 16h00   Xử lý khoảng cách pha - đất khoảng néo VT 78 - 81 và  VT 81 - 98;  Thay rơ le khoảng cách lộ 271 (đã có phiếu chỉnh định); TNĐK   TĐ ĐZ, MC   T500NQ, DV1, TTĐ NB, TTĐ HB
29   Cắt điện đường dây 220kV Malutang - Hà Giang (293 MLT - 272 E22.4) 23/11 05h00 24/11 17h00   Kiểm tra cách điện, phụ kiện phần điện và xóa phụ lục tồn tại phần điện.   Đóng tiếp địa 2 đầu đường dây 220kV Malutang - Hà Giang (293 MLT - 272 E22.4)   TTĐ Đông Bắc 3
30   Dùng MC 100 lần lượt thay MC 131, 132 E9.10 (NGHI SƠN 220KV) 23/11 07h00 23/11 15h00  
Nghiệm thu điều khiển SCADA từ A1 ngăn lộ 131, 132; TNĐK
  TĐ MC   B thi công, TTĐ TH, DV1
31   Tách lần lượt C12 E2.1 23/11 07h00 23/11 16h00   TNĐK TU thanh cái, TI ngăn 100   TĐ TC   DV1
32   Tách lần lượt C19, C29 E4.4 23/11 07h00 23/11 16h00   TNĐK TU thanh cái   TĐ TC   DV1
33   Cắt điện TC C12(dùng MC 100 thay MC 171) E1.19 23/11 07h00 23/11 17h00   Thay TU C12; VSCN.   Tiếp địa TC C12   DVKT1; TTĐ ĐB3
34   Tách MC 100 E9.10 (NGHI SƠN 220KV) 23/11 15h30 23/11 18h00   Nghiệm thu điều khiển SCADA từ A1 ngăn lộ 100, TNĐK   TĐ MC   B thi công, TTĐ TH, DV1
35   Tách TBN 101, MC 101 E9.10 (NGHI SƠN 220KV) 23/11 23h00 24/11 07h00   Nghiệm thu điều khiển SCADA từ A1 ngăn lộ 101; TNĐK   TĐ MC   B thi công, TTĐ TH, DV1
36   Dùng MC 200 lần lượt thay MC 272, 273, 274 E9.10 (NGHI SƠN 220KV) 24/11 07h00 24/11 20h00   Nghiệm thu điều khiển SCADA từ A1 ngăn lộ 272, 273, 274; TNĐK   TĐ MC   B thi công, TTĐ TH, DV1
37   Tách lần lượt C21, C22 E4.4 24/11 07h00 24/11 16h00   TNĐK TU thanh cái   TĐ TC   DV1
38   Dùng MC 100 thay lần lượt MC 171, 172, 173 E2.1 24/11 07h00 24/11 18h00   TNĐK TI các ngăn 171, 172, 173   TĐ MC   DV1
39   Tách  MBA AT1 E27.6,  MC 131 E27.6 (Chờ A1) 24/11 22h30 27/11 05h00   Đại tu tủ MK 131 ; kết họp TNĐK   TĐ MBA, MC   TTĐ HN, DV1
40   Tách C45 phân đoạn MC 472, 474, 476, 478, 480, 482 E1.3
(TUC45, MC+XT 484, 486, 488, 490, 435 E1.3 đang tách)
24/11 23h00 25/11 18h00   Đấu nối nhất thứ và nhị thứ ngăn TUC45, các MC 484, 486, 488, 490, 435 sau cải tạo về C45 E1.3; C13: (phối hợp kiểm tra đồng vị pha tại MC 484, 486, 488, 490 E1.3)   TĐ TC   TTĐ HN, DV1
41   Tách TC C32, MC 332, MC 300,  376, 378, TD32  E1.4 (HÀ ĐÔNG 220KV) 24/11 23h00 25/11 14h00   Thay DCL 376-2, 378-2; Thay MBA TD32 E1.4, hoàn thiện SCADA; Kết hợp TNĐK   TĐ TC, MC   TTĐ HN, DV1
42   Tách DZ 272 E17.6 - 275 T500SL, mở máy cắt 02 đầu 25/11 05h00 25/11 17h00   Thay chuỗi cách điện bị vỡ, TNĐK thiết bị 02 đầu trạm   TĐ DZ, MC   TTĐ TB2, DV1, TTĐ TB
43   Tách MBA AT6, MC 236, 136 E1.3 (chờ A1) 25/11 06h00 29/11 22h00   Đại tu tủ MK ngăn lộ 136, thử tổng hợp mạch; Thí nghiệm tổng hợp mạch ĐK-BV-TH MBA AT6; Nghiệm thu điểm đo ranh giới 136.   TĐ MBA, MC   TTĐ HN, DV1
44   Dùng MC 100 thay lần lượt MC 174, 175, 176 E2.1 25/11 07h00 25/11 18h00   TNĐK TI các ngăn   TĐ MC   DV1
45   Tách TC C31, MC 331, 373, 375, 377, 379, 381 E1.4 (HÀ ĐÔNG 220KV) 25/11 23h00 26/11 10h00  

Thay DCL 331-1 E1.4; Đấu nối mạch đo lường, điều khiển và Test Point to point các ngăn lộ thuộc thanh cái C31 đến hệ thống RTU tại trạm; Test End to End tín hiệu SCADA các ngăn lộ thuộc C31 lên trung tâm điều độ B1, A1; Kết hợp TNĐK

  TĐ TC, MC   TTĐ HN, DV1
46   Tách MBA T2+T5 E1.3; MC 132, 335, 432 E1.3 (trả MC 435 khi khôi phục) 25/11 23h00 26/11 08h00   Đấu cáp tổng 22kV T5 đi MC 435 (khôi phục nhất thứ, nhị thứ MC 435 E1.3). Kết thúc B0 kiểm tra đồng vị pha tại MC 435 E1.3, chuyển phương thức cơ bản E1.3 sau cải tạo   TĐ MBA, MC   TTĐ HN, DV1
47   Tách MBA AT1, MC 231, 131 E1.23 (VÂN TRÌ 220KV) 26/11 00h01 26/11 05h00   Hiệu chỉnh chiều công suất hiển thị lên SCADA ngăn lộ MBA AT1; Kiểm định TI131 ngăn lộ 131, TNĐK   TĐ MBA, MC   DV1 + ETC1, TTĐ HN
48   Tách MC + ĐZ 175 E11.15 (Điều độ B11 đã đồng ý cho cắt điện ĐZ 175 E11.15 từ 04h00 đến 11h00 ngày 26/11) 26/11 04h00 26/11 11h00   Xử lý phát nhiệt DCL 175-1 pha B phía MC, Tđđ/Tdd = 143/240 C, dòng 199A; Thay toàn bộ Ty (cổ DCL) 175-1, 175-7 (do Ty dao có điện trở tiếp xúc cao)   TĐ ĐZ, MC   E11.15, AMB
49   Tách 273 E17.6 - 276 T500SL, mở máy cắt 02 đầu 26/11 05h00 26/11 17h00   Thay chuỗi cách điện bị vỡ, TNĐK thiết bị 02 đầu trạm   TĐ DZ, MC   TTĐ TB2, DV1, TTĐ TB
50   Tách MC + ĐZ 173 E1.23 (VÂN TRÌ 220KV) 26/11 07h00 26/11 15h00   Kiểm định định kỳ TI173, TU173 E1.23 Vân Trì, TNĐK   TĐ ĐZ, MC   ETC1, TTĐ HN, DV1
51   Dùng MC 100 thay lần lượt MC 133, 175 E2.9. 26/11 07h00 26/11 18h00   TNĐK TI các ngăn   TĐ MC   DV1
52   Tách TC C22, MC 212 E11.15 26/11 12h00 26/11 17h00   Xử lý phát nhiệt DCL 212-2 pha B phía TI, Tđđ/Tdd = 69/270 C, Pha A về phía TC C22 Tđđ/Tdd = 72/270 C dòng 752A; Thay toàn bộ Ty (cổ DCL) 212-2 (do Ty dao có điện trở tiếp xúc cao)   TĐ TC, MC   E11.15, AMB
53   Tách MBA AT1 E24.4, TC C12, C19, MC131 E24.4 (Chờ A1) 26/11 22h30 27/11 05h00  

Xử lý DCL131-2B, 131-9 bị kẹt cơ khí, chống đầu; Bảo dưỡng DCL 131-3; TNĐK

  TĐ MBA, TC, MC   E24.4, DV1, TTĐ NB
54   Tách TC C11 E11.15;  MC 131, MC 112 E11.15 (Chờ A1) 26/11 22h30 27/11 07h00   Xử lý phát nhiệt DCL 131-1 pha C phía thánh cái C11, Tđđ/Tdd = 65/230 C, dòng 320A; Thay toàn bộ Ty (cổ DCL) 131-1 (do Ty dao có điện trở tiếp xúc cao)   - Đóng TĐ MC, TC   E11.15, AMB
Copyright ©2000-2005 by Đặng Vũ Linh. LeDT