DANH SÁCH LỊCH ĐĂNG KÝ CẮT ĐIỆN tuần thứ 5 - năm 2018 ĐÃ ĐƯỢC ĐIỀU ĐỘ DUYỆT
Thời gian làm việc: In        
Thời gian: Đơn vị: Nội dung:     
STT ĐỐI TƯỢNG CẮT ĐIỆN THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐIỀU KIỆN CẦN CÓ ĐƠN VỊ
THỰC HIỆN
bắt đầu kết thúc
ngày giờ ngày giờ
1   Tách ĐZ 277 Hiệp Hòa (T500HH) - 271 T500 Đông Anh (T500ĐA); MC 2 đầu ĐZ 19/03 05h00 19/03 16h00   TNĐK:  MC, TI, TU ngăn 271 T500 Đông Anh   TĐ ĐZ, MC   TTĐ HN, TTĐ ĐB3, DV1
2  

 Tách đường dây 271 Hà Đông (E1.4) –  271 Thành Công (E1.11); MC 2 đầu ĐZ

19/03 05h00 19/03 16h00   Vệ sinh cách điện; kiểm tra cách điện phụ kiện; xóa phụ lục phần điện; TNĐK   Tiếp địa 2 đầu đường dây; MC   TTĐ Hà Nội, DV1
3   Cắt điện MBA AT2 trạm biến áp T500 QN 19/03 06h00 19/03 18h00   Thay rơ le REG DA (F90) máy biến áp AT2 trạm biến áp T500 QN   Đóng tiếp địa 3 phía MBA AT2 trạm biến áp T500 QN   Trung tâm DVKT1, Truyền tải điện Đông Bắc 1
4   Đóng điện MC 100, thanh cái C19 E2.1 19/03 08h00 19/03 09h00   Đóng điện định kỳ thiết bị 3 tháng.   Thiết bị đủ điều kiện đóng điện.   E2.1
5   Đóng điện thanh cái C29 E2.9 19/03 08h00 19/03 09h00   Đóng điện định kỳ thiết bị 3 tháng   Thiết bị đủ điều kiện đóng điện   E2.9
6   Đóng điện lần lượt thiết bị DP ngăn lộ MC 173, 174, 274 E3.20 (Trực Ninh 220kV)
(Riêng ngăn 274 không đóng DCL274-7)
19/03 08h00 19/03 10h00   Đóng điện thiết bị dự phòng MC, TI, TU ngăn lộ 173, 174, 274 (trước khi quá 90 ngày dự phòng  theo thông tư 40)   Thiết bị đủ TCVH   E3.20
7   Tách chức năng F81 ngăn lộ 100, 174, 177 E7.6 19/03 08h00 19/03 16h00   Kiểm tra mạch F81 các ngăn lộ   Không cắt điện ngăn lộ, ĐZ   TTDV1, TTĐ ĐB3
8  

 Tách đường dây 272 Hà Đông (E1.4) –  272 Thành Công (E1.11); MC 2 đầu ĐZ

20/03 05h00 20/03 16h00   Vệ sinh cách điện; kiểm tra cách điện phụ kiện; xóa phụ lục phần điện; TNĐK   - Tiếp địa 2 đầu đường dây; MC   TTĐ Hà Nội, DV1
9   (A1 báo Hoãn) Tách ĐZ 272 T500 Đông Anh - 271 Bắc Ninh 3 (E27.15); MC 2 đầu ĐZ 20/03 05h00 20/03 16h00   TNĐK:  MC, TI, TU ngăn 272 T500 Đông An; VSCN ĐZ   TĐ ĐZ, MC   TTĐ HN, DV1
10   Tách MC+DZ 174 E17.6 20/03 07h00 20/03 16h00   kết hợp VS, TNĐK   TĐ MC ,DZ   DV1
11   (Hoãn) Tách MC+DZ 174 E11.15 20/03 07h00 20/03 11h00   kết hợp VS, TNĐK   TĐ MC ,DZ   DV1
12   Cắt điện thanh cái C51 , MC 574  T500QN 20/03 22h00 21/03 07h00   Kiểm tra khiếm khuyết DCL 574-1 (loại DCL Comel)   Không   Chuyên gia hãng Comel, Công ty TTĐ1, TTĐ Đông Bắc 1
13   Tách ĐZ 273 T500 Đông Anh - 273 Long Biên (E1.45); MC 2 đầu ĐZ 21/03 05h00 21/03 16h00   TNĐK:  MC, TI, TU ngăn 273 T500 Đông Anh; VSCN ĐZ   TĐ ĐZ, MC   TTĐ HN, DV1
14   Tách MC+DZ 176 E17.6 21/03 07h00 21/03 16h00   kết hợp VS, TNĐK   TĐ MC ,DZ   DV1
15   - Tách ĐZ 274 E14.6 (tuyên quang) - 274 E6.16 (phú Bình); mở máy cắt 02 đầu 21/03 08h00 21/03 16h00   - TNĐK MC, TU, TI, nhị thứ + VSCN
SCDZ
  - Tiếp địa MC, ĐZ   DV1, TTĐTB
16   - Tách MC 200 E20.3 21/03 14h00 22/03 16h00   - Thay rơ le khoảng cách ngăn lộ 200 bằng REL 670 sau khi đã bảo hành
- Cài đặt, TNHC rơ le
- Kết nối với hệ thống máy tính và SCADA
  Tiếp địa MC   - ĐTXD PTC1
- TTDV1
- PTS
17  

Tách TC C12, MC 102, 176 (dùng MC 100 thay MC 176) E11.1 (Thái Bình 220kV)

21/03 22h30 22/03 08h00  

- Xử lý tiếp xúc tại đầu cực DCL 176-2 pha A phía MC176, t0tx/dd=51,3/21oC;  Kiểm tra định kỳ BTĐ MC 176

- Kiểm tra định kỳ BTĐ MC 102; VSCN, TNĐK thiết bị (MC, TI, KH, CSV) ngăn 102 theo phân cấp
  TĐ TC, MC   E11.1; TTĐ NB, DV1
18   Cắt điện lần lượt MC+ĐZ 177, 178 E2.20 (B2 đã đồng ý) 22/03 05h00 22/03 18h00   TNĐK MC, BD, BĐA 177, 178 E2.20   Đóng tiếp địa 2 phía MC, tiếp địa đường dây.   DV1, ĐB2.
19   Tách ĐZ 274 T500 Đông Anh - 274 Long Biên (E1.45); MC 2 đầu ĐZ 22/03 05h00 22/03 16h00   TNĐK:  MC, TI, TU ngăn 274 T500 Đông Anh;   TĐ ĐZ, MC   TTĐ HN, DV1
20   Tách MC+DZ 171 E16.2 22/03 05h00 25/03 15h00   Kết hợp VSCN, TNĐK   TĐ DZ, MC   DV1
21  

 Tách đường dây 276 T500 Phố Nối (T500PN) - 271,272 Phố Nối (E28.1); MC 2 đầu ĐZ

22/03 05h00 22/03 16h00   Vệ sinh cách điện; kiểm tra cách điện phụ kiện; xóa phụ lục phần điện; Xử lý cánh xà vị trí 95, 96 ; TNĐK   - Tiếp địa 2 đầu đường dây; MC   TTĐ Hà Nội; DV1
22   Đóng điện thiết bị dự phòng MC 100, TC C19 T500 Đông Anh 22/03 09h00 22/03 11h00   Đóng điện định kỳ 03 tháng thiết bị dự phòng   Thiết bị đủ TCVH   T500 Đông Anh
23   - Dùng MC200 thay MC273 E20.3 22/03 16h00 22/03 19h00   - Kiểm tra mang tải của rơ le khoảng cách 200 sau thay   không   - ĐTXD PTC1
- TTDV1
- PTS
24  

Tách ĐZ 271 NĐ Thái Bình (A11.0) – 274 Thái Bình (E11.1; MC 274 E11.1 (Thái Bình 220kV) 

22/03 22h30 23/03 13h00   Xử lý tiếp xúc đầu cực DCL 274-75 pha C phía TU274, t0tx/dd=51,3/20oC; TNĐK   TĐ ĐZ, MC   E11.1; TTĐ NB, DV1
25  

Tách TBN 101, MC 101 E11.1 (Thái Bình 220kV)

22/03 23h00 23/03 06h00   Kiểm tra định kỳ BTĐ MC 101; VSCN, TNĐK thiết bị (MC, TI, KH, CSV) ngăn 101 theo phân cấp   Đóng TĐ MC   E11.1, DV1, TTĐ NB
26   Tách MBA AT5, MC 235, 135 E1.11 (Thành Công 220kV) 22/03 23h00 23/03 07h00   - TNĐK MBA AT5
- TNĐK BV MBA và các ngăn lộ 234,134
- TNĐK MC, TI, TU 234, 234
  TĐ MBA, MC   TTĐ HN, DV1
27  

Tách đường dây 271 Thường Tín (T500TT) - 273, 274 Haỉ Dương (E8.9); MC 2 đầu ĐZ

23/03 05h00 23/03 16h00   Vệ sinh cách điện; kiểm tra cách điện phụ kiện; xóa phụ lục phần điện; Xử lý cánh xà vị trí 95, 96 ; TNĐK   - Tiếp địa 2 đầu đường dây; MC   TTĐ Hà Nội; DV1
28   Tách lần lượt TC C21, MC 212; C22 T500 Đông Anh 23/03 05h00 23/03 16h00   TNĐK TU, CSV C21, C22; MC, TI 212 T500 Đông Anh   TĐ ĐZ, MC   TTĐ HN, DV1
29   Cắt điện đường dây 220kV Phả lại - Hiệp Hòa (287 A80 - 280 T500HH) 23/03 05h00 23/03 17h00   Vệ sinh thiết bị đường dây   TD ĐZ   TTĐ Đb2
30   Đóng điện lần lượt MC 412, 423 E1.11 Thành Công (tránh tách vận hành quá 90 ngày) 24/03 00h01 24/03 01h00   Đóng điện MC 412, 423 E1.11 Thành Công (tránh tách vận hành quá 90 ngày)   Thiết bị đủ TCVH   E1.11
31   Tách lần lượt TC C11, MC 112; C12, C19, MC 100 T500 Đông Anh 24/03 05h00 24/03 16h00   TNĐK TU, CSV C11, C12, C19; MC, TI 112, 100 T500 Đông Anh   TĐ TC, MC   TTĐ HN, DV1
32   Cắt điện đường dây 220kV Bắc Ninh - Hiệp Hòa (273, 274 E27.6 - 279 T500HH) 24/03 05h00 24/03 17h00   Vệ sinh thiết bị đường dây; TNĐK   TĐ DZ, MC   TTĐ ĐB3, DV1, HN
33   ĐZ 220kV Tràng Bạch – Vật Cách 
(276E5.9 – 274E2.9)
24/03 06h00 24/03 18h00   Vệ sinh đường dây trước mùa bão   - Đóng tiếp địa 2 đầu đường dây   TTĐ Đông Bắc 1, TTĐ ĐB2
34   Tách MC + ĐZ 173 E28.1 (Phố Nối 220kV)
24/03 06h00 24/03 16h00   Kết hợp TNĐK, VSCN   TĐ ĐZ, MC   TTĐ HN, DV1
35   Tách MC+DZ 173 E28.1 24/03 07h00 24/03 16h00   kết hợp VS, TNĐK   TĐ MC ,DZ   DV1
36   Tách MBA AT3, MC 233, 133, 433 T500 Đông Anh 24/03 22h30 25/03 07h00   TNĐK MBA AT3, MC&TI 233,133,433, TU 1AT3,TU 433,CSV 2,3,1AT3 T500 Đông Anh   TĐ MBA, MC   TTĐ HN, DV1
37   Cắt điện lần lượt MC+ĐZ 171, 172 E8.9 (B8 đã đồng ý) 25/03 05h00 25/03 18h00   TNĐK: MC, BD, BĐA 171, 172 E8.9   Đóng tiếp địa 2 phía MC, tiếp địa đường dây.   ĐB2, DV1.
38   Tách ĐZ 572 Hòa Bình (T500HB) - 578 Nho Quan (578 T500NQ); MC 577, 578 T500 Nho Quan 25/03 05h00 25/03 17h00   VSCN, SCĐZ, Thi công dự an FL, FR ; TNĐK MC 578 T500NQ   TĐ  ĐZ, MC   TTĐ NB, TTĐ HB, DV1
39   ĐZ 220kV 272 Bản Chát (A29.0) - 273 Than Uyên (E29.5) 25/03 06h00 25/03 18h00   1- Thay chuỗi cách điện vỡ
2- Kiểm tra phụ kiện treo móc, phu kiện phần mang điện. Vệ sinh cách điện.
3- Bảo dưỡng thiết bị và xử lý chống phát nhiệt tại Trạm 220kV Than uyên
  1- Cắt MC: 272 (A29.0); 273 E29.5.
2- Đóng tiếp địa 272-76 (A29.0); 273-76 E29.5.
  TTĐ Tây Bắc 2
40   ĐZ 220kV Tràng Bạch – Vật Cách 
(275E5.9 – 273E2.9)
25/03 06h00 25/03 18h00   Vệ sinh đường dây trước mùa bão   Đóng tiếp địa 2 đầu đường dây   TTĐ Đông Bắc 1, TTĐ Đb2
41   Tách MC 373 E1.4 (Hà Đông 220kV) 25/03 07h00 25/03 15h00   Kiểm tra rò khí SF6   Tiếp địa MC   TTD HN, DV1
42   Tách MC+DZ 174 E7.6 25/03 07h00 25/03 16h00   kết hợp VS, TNĐK   TĐ MC ,DZ   DV1
43   Tách MC+DZ 173 E22.4 25/03 07h00 25/03 16h00   kết hợp VS, TNĐK   TĐ MC ,DZ   DV1
44   Tách MC+DZ 176 E20.23 25/03 07h00 25/03 16h00   kết hợp VS, TNĐK   TĐ MC ,DZ   DV1
Copyright ©2000-2005 by Đặng Vũ Linh. LeDT